Тел: +389076437227 
21 Nov, 2019
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

„САРДИЧ“ БАРА 350 МИЛИОНИ ЕВРА ОШТЕТА ЗА „КАЗАНДОЛ“ УПРАВНИОТ СУД ВЕЛИ РАСКИНУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ Е ЗАКОНИТО

Украинската компанија „Сардич“, на која Влaдата и ја одзеде концесијата за експлоатација на рудникот Казандол во Валандово поради незадоволување на стандардите, бара отштета од 350 милиони евра од Македонија, објави МКД.мк. Владата во спорот ја ангажирала адвокатската канцеларија „Вајт енд кејс“ од САД Раскинувањето на Договорот за Казандол од страна на Владата според Уставниот суд, е законито. Судот донесе пресуда во корист на Владата во врска со рудникот „Казандол“. Управниот суд, одлучувајќи по тужбата на тужителот „Друштво за експлоатација, преработка, и производство Сардич МЦ“ ДОО, увоз-извоз, Скопје против Одлуката на Владата од 27.3.2018 година, за едностран раскин на Договорот за изградба на рудник во локалитетот „Казандол“, како што се посочува, донесе пресуда одбивајќи ја тужбата како неоснована. Во пресудата се вели дека Судот најде дека врз основа на правилно и целосно утврдена фактичка состојба, Владата правилно го применила и материјалното право, кога на тужителот „Сардич МЦ“ еднострано му го раскинала Договорот за концесија. Причините кои се сметаат за основани е тоа што концесионерот во рокот од две години до денот на доделувањето на концесијата во смисла на членот 13, став 1 од договорот, не ги исполнил обврските да изгради постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50 проценти од експлоатираната руда и после две години од почнување со експлоатација на вториот рудник да изгради фабрика за производство на финални производи од катоден бакар со капацитет најмалку еднаков на годишниот капацитет на постројката за експлоатација на катоден бакар, стои во соопштението од Владата. Овие факти, како што се наведува, се утврдени согласно законите за минерални суровини и за концесии и јавно приватно партнерство и Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол“, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран, потпишан од Република Северна Македонија-Министерство за економија и тужителот „Друштво за експлоатација, преработка и производство Сардич МЦ“ ДОО, увоз-извоз Скопје од 27.2.2015 година.
Read 431 times